Zmluvné podmienky pre Zmluvu o inzercii v týždenníku REGIONPRESS
platné od 1. 1. 2019

Dodávateľ: REGIONPRESS, a.s., Študentská 2, 907 01 Trnava, IČO: 36252417, DIČ: 2021703552, IČ DPH: SK2021703552

Periodikum: týždenník REGIONPRESS, evidovaný Ministerstvom kultúry SR ako periodická tlač s evidenčným číslom 3676/09. Ďalšie podrobnosti o periodiku sú dostupné na tejto adrese.

 

 1. Predmetom zmluvy o inzercii (ďalej „zmluva“) je záväzok dodávateľa poskytnúť odberateľovi reklamný priestor vo svojom periodiku (ďalej „inzercia“) podľa jeho požiadaviek a záväzok Odberateľa uhradiť dohodnutú zmluvnú cenu.
 2. Za požiadavky sa považujú odberateľove písomné pokyny alebo emailová komunikácia, dodané podklady a vyznačenie požiadaviek, ktoré sú uvedené na zmluve o inzercii.
 3. Za deň splnenia záväzku dodávateľa sa považuje deň vydania novín.
 4. Odberateľ potvrdzuje, že v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) súhlasí so zasielaním elektronických faktúr a súhlasí s nasledujúcimi podmienkami ich zasielania:
  1. Dodávateľ pri vystavení prvej elektronickej faktúry bude informovať Odberateľa akým spôsobom a formou zabezpečil ustanovenia § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. ods. 3.
  2. Meno, Priezvisko a e-mailová adresa ku ktorej má výlučný prístup poverená osoba Dodávateľa zodpovedná za prijatie elektronickej faktúry. Údaje o poverenej osobe sú uvedené v sekcii Poznámka tejto zmluvy o inzercii. V prípade zmien poverenej osoby bude Odberateľ bezodkladne informovať Dodávateľa.
  3. Faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania na emailovú adresu poverenej osoby.
  4. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov, ktoré boli spôsobené poruchou počas doručovania prostredníctvom siete internet alebo vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti zákazníka pripojiť sa do siete internet, prípadne za únik informácií z jeho e-mailu. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa Odberateľ zaväzuje bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Dodávateľa prostredníctvom e-mailovej adresy: fakturacia@regionpress.sk. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa elektronická faktúra považuje za riadne doručenú a Dodávateľ nie je povinný jej odoslanie preukazovať.
 5. Odberateľ berie na vedomie technologické obmedzenia kvality tlače, tzn. uverejnená inzercia sa nemusí zhodovať s podkladmi dodanými odberateľom. Pre riadne splnenie záväzku dodávateľa postačuje, ak je uverejnenou inzerciou splnený jej účel aspoň z obsahovej stránky.
 6. Odberateľ sa zaviazal, že podklady potrebné pre inzerciu doručí dodávateľovi do dňa uzávierky, ktorá je 5 dní pred dátumom vydania (pričom deň uzávierky sa môže posunúť aj bez súhlasu odberateľa v prípade štátnych sviatkov, alebo iných mimoriadnych okolností).
 7. Dodávateľ si vyhradzuje právo neuverejniť inzerciu aj bez uvedenia dôvodu. Ak tak urobí, zmluva sa považuje za ukončenú ku dňu, kedy malo dôjsť k uverejneniu.
 8. Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak odberateľovi bola obchodným zástupcom poskytnutá väčšia ako cenníková alebo akciová zľava a má právo od odberateľa požadovať vzniknutý cenový rozdiel.
 9. Ak by sa predmet zmluvy nezrealizoval z dôvodov, ktoré zapríčinil odberateľ, dodávateľ má právo na úhradu ceny tak, ako keby bola inzercia zrealizovaná.
 10. Odberateľ zodpovedá za to, že zadaná inzercia je v súlade s právnym poriadkom SR a uverejnením inzercie nebudú porušené a dotknuté práva tretích osôb (napr.právo na ochranu osobnosti a pod.) a že skutkové tvrdenia sú pravdivé a zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v súvislosti s jeho inzerciou.
 11. V prípade, ak odberateľom uverejnená inzercia založí inej osobe bezplatné právo na opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie v zmysle zákona č. 167/2008 z.z. (tlačový zákon), zaväzuje sa odberateľ uhradiť náklady, ktoré využitím uvedených práv tretími osobami dodávateľovi vzniknú, pričom výška nákladov bude zodpovedať cene za inzerciu v rozsahu a kvalite ako by išlo o štandardnú objednávku.
 12. V prípade stornovania inzercie, môže dodávateľ odberateľovi účtovať storno poplatok vo výške:
  1. 50 % z ceny stornovanej inzercie, ak je storno písomne doručené dodávateľovi 10 a viac dní pred dátumom vydania,
  2. 100 % z ceny stornovanej inzercie, ak je storno písomne doručené dodávateľovi menej ako 10 dní pred dátumom vydania.
 13. Odberateľ má právo na reklamáciu. Reklamácia musí byť dodávateľovi doručená písomne do 14 dní od uverejnenia, inak toto právo zanikne. Reklamácie sa riešia uverejnením novej inzercie, alebo poskytnutím zľavy z ceny na ďalšiu inzerciu. Právo rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie má dodávateľ.
 14. Odberateľ poskytuje dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré v tejto zmluve uviedol na dobu neurčitú.
 15. Oboznámenie dotknutých osôb s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je uvedené na internetovej stránke: http://regionpress.sk/novinky/clanky/april-2016/gdpr-spracuvanie-osobnych-udajov-oboznamenie
 16. V prípade, že sa odberateľ dostane do omeškania s platbou vyplývajúcou zo zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ má právo na úroky z omeškania vo výške 15 % ročne a zmluvnú pokutu vo výške 0,07 % denne z dlžnej sumy, najmenej však 100 €. Pri omeškaní o viac ako 120 dní, má dodávateľ právo túto skutočnosť uverejniť ľubovoľným spôsobom.
 17. Ak dôjde k akémukoľvek porušeniu povinnosti na strane odberateľa, má dodávateľ právo požadovať náhradu škody.
 18. Práva a povinnosti odberateľa, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy, je možné previesť iba s písomným súhlasom dodávateľa.
 19. Odberateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poskytnúť inzertný priestor v týždenníku REGIONPRESS, ktorý je predmetom tejto zmluvy, tretej osobe, a to za odplatu ani bezodplatne. V prípade porušenia tohto záväzku sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške plnej sumu zľavy, ktorú čerpal na základe tejto zmluvy.
 20. Použité skratky v zmluve v stĺpci pozícia znamenajú: (1) inzerát na titulnej strane, (3) inzerát na 3.strane, (Z) inzerát na zadnej strane, (P) inzerát na určenom mieste, (B) inzerát na bežnej strane, (T) inzerát v Téme čísla.
 21. Číselná legenda v zmluve uvedená v stĺpci typ je typové označenie inzercie dodávateľa, pričom veľkosť jednotlivého typu zmluvy v mm je uvedená v legende rozmery inzercie (mm), rozmer jednotlivého typu sa určuje výberom pozície typu v tabuľke a priradenia šírky v stĺpcoch a výšky v riadkoch, napríklad typ1 má rozmer 32 x 14,5 mm (šírka x výška v mm).
 22. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, rozumejú jej, uvedomujú si záväzky z nej vyplývajúce, podmienky v nej považujú za spravodlivé, výhodné a budú sa ňou za každých okolností riadiť.
 23. Táto zmluva sa mení iba písomnou formou.
 24. Všetky vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa spravujú a budú spravovať zákonom č. 513/1991 Zb.
 25. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo s touto zmluvou súvisiacich rozhodne všeobecný súd podľa príslušných všeobecne záväzných procesných právnych predpisov. Výber (opciu) súdu (konania) pre každý jednotlivý spor uskutočňuje svojím podaním zmluvná strana, ktorá podáva návrh na začatie konania (žalobu); pre vykonanie opcie nie je potrebný súhlas druhej zmluvnej strany.