Ochrana osobných údajov podľa smernice GDPR
platné od 1. 1. 2019

regionPRESS, s.r.o. so sídlom: Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 13867/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ")

Oboznámenie dotknutých osôb s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(ďalej ako „Nariadenie")

(ďalej ako "Oboznámenie")


1. Identifikácia Prevádzkovateľa

regionPRESS, s.r.o., so sídlom: Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 13867/T

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
Adresa: Študentská 2, 917 01 Trnava
Tel. kontakt: +421 33 552 19 24
E-mail: info@regionpress.sk
Prevádzkovateľ nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu, preto zodpovednú osobu neurčil.

2. Účely a právne základy spracúvania osobných údajov a kategórie príjemcov

Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných informačných systémoch vždy na presne stanovený účel a na základe určitého právneho základu.

IS účtovné doklady

Účel:
Spracovanie účtovných dokladov

Právny základ:
Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia,
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Požiadavky:
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá je potrebná na plnenie zákonnej povinnosti.

Príjemcovia:
Sociálna poisťovňa,
Zdravotné poisťovne,
Daňový úrad,
Iný oprávnený subjekt,
Sprostredkovateľ - Viera Vantová, miesto podnikania: Vladimíra Clementisa 28, 917 01 Trnava, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, č.: 37 570 471, za účelom vedenia účtovníctva

Doba uchovávania osobných údajov:
Počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovný doklad týka.

 

IS e-shop

Účel:
Predaj tovaru prostredníctvom e-shopu.

Právny základ:
Uzatvorenie a plnenie zmluvy s Vami podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia,
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požiadavky:
Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a v prípade ich neposkytnutia preto nemôže dôjsť k uzavretiu zmluvy.

Príjemcovia:
Slovenská obchodná inšpekcia,
Súdy, orgány činné v trestnom konaní,
Iný oprávnený subjekt.

Doba uchovávania osobných údajov:
10 rokov

IS zmluvy o inzercii

Účel:
Zverejnenie inzerátu v novinách Prevádzkovateľa.

Právny základ:
Uzatvorenie a plnenie zmluvy s Vami podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia,
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Požiadavky:
Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a v prípade ich neposkytnutia preto nemôže dôjsť k uzavretiu zmluvy.

Príjemcovia:
Slovenská obchodná inšpekcia,
Súdy, orgány činné v trestnom konaní,
Iný oprávnený subjekt.

Doba uchovávania osobných údajov:
10 rokov

IS súdne konania

Účel:
Vybavovanie súdnych sporov.

Právny základ:
Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia,
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z.,
Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok,
Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov.

Požiadavky:
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá je potrebná na plnenie zákonnej povinnosti.

Príjemcovia:
Súdy, orgány činné v trestnom konaní,
Iný oprávnený subjekt.

Doba uchovávania osobných údajov:
10 rokov

IS práva dotknutých osôb

Účel:
Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb.

Právny základ:
Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia,
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požiadavky:
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá je potrebná na plnenie zákonnej povinnosti.

Príjemcovia:
Súdy, orgány činné v trestnom konaní,
Iný oprávnený subjekt.

Doba uchovávania osobných údajov:
5 rokov

IS súťaže

Účel:
Účasť dotknutej osoby v súťaži organizovanej Prevádzkovateľom.

Právny základ:
Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Požiadavky:
Poskytovanie osobných údajov je nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Ak sa chcete zapojiť do našej súťaže ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje, aby sme Vás mohli kontaktovať za účelom odovzdania výhry.

Príjemcovia:
Súdy, orgány činné v trestnom konaní,
Iný oprávnený subjekt.

Doba uchovávania osobných údajov:
Počas súťaže a 1 mesiac po skončení súťaže. Pred uplynutím uvedenej doby máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov oznámením Prevádzkovateľovi na kontaktné údaje uvedené v bode 1. tohto oboznámenia.

IS marketing

Účel:
Posielanie marketingových ponúk.

Právny základ:
Náš oprávnený záujem na podpore predaja podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Požiadavky:
Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Vaše osobné údaje spracúvane s cieľom podpory predaja. V prípade, ak nesúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel, môžete proti tomu namietať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1. tohto oboznámenia.

Príjemcovia:
Súdy, orgány činné v trestnom konaní,
Iný oprávnený subjekt.

Doba uchovávania osobných údajov:
3 roky

3. Aké máte práva?

Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

4. Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

5. Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Oboznámenie vykonal:
PhDr. Martin Ilavský, PhD.